EnviDan har vundet rådgiveropgaven

EnviDan har vundet rådgiveropgaven og står for hele projekteringen og planlægningen af hovedkloakken samt skelbrønde til hvert enkelt havelod, og har allerede iværksat besigtigelse, opmåling, jordprøver mv.

Læs mere i nyhedsbrev nr. 2 her

Se skurbyernes og materialeoplagspladsernes placering her

Nu skal vi kloakeres!

-og rådgivningsopgaven er allerede udbudt af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Den valgte rådgiver vil påbegynde besigtigelse, opmåling, jordprøver mv. i løbet af sommeren og efteråret 2021. Du kan læse mere i nyhedsbrevet – klik her

Afgørelse om grundejerforpligtelse og udsættelse af kloakeringsfrist

Af Rødovre Kommunes fristforlængelse og præcisering af påbud af 16. april 2020 samt Notat om fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 28 sammenholdt med spildevandsbekendtgørelsens § 12 fra Miljø- og Fødevareministeriet fremgår det, at Naturstyrelsen (grundejer) skal stå for kloakering helt ind til hvert enkelt hus. Dette er formuleret således i konklusionen:

”Det er departementets opfattelse, at miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og spildevandsbekendtgørelsens § 12, skal forstås således, at forsyningsforpligtelsen påhviler grundejer og forpligter grundejer til at sikre, at spildevand ledes fra frembringelsessted til offentlig kloak”.

Dette betyder at der nu endelig er en fuldstændig afklaring af dette spørgsmål.

Fristen for gennemførelse af kloakering er til gengæld forlænget til 30. juni 2023.

Vi vil sammen med forbundet forsøge om dette kan rykkes frem.

Se kommunens Fristudsættelse og ophævelse af afgørelse om præcisering af påbud om kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C her

Se Miljø- og Fødevareminiteriets notat inkl. konklusion her

Annullering af udbud

Naturstyrelsen har annulleret udbuddet af den ingeniørmæssige projektering af kloakeringsopgaven.

Du kan læse mere via dette link

Her fremgår det at Naturstyrelsens begrundelse lyder som følger:

Naturstyrelsen kan på nuværende tidspunkt konstatere, at der fortsat ikke er skabt afklaring om projektets finansiering. Samtidig har Rødovre Kommune meddelt, at der vil blive ændret i indhold og frister i kloakeringspåbuddet, hvilket forventes at kunne medføre ændringer i indholdet af kontrakten i dens aktuelle form og på udbudsprocessen i øvrigt. På den baggrund ser Naturstyrelsen sig nødsaget til at annullere det igangværende udbud.

Licitation

Du kan følge med i aktuelle udbud vedrørende kloakering af haveforeningen.

Senest har den ingeniørmæssige projektering været sendt i udbud.

Dette kan du læse om her

 

Udkomme af mødet med Naturstyrelsen

Som tidligere omtalt blev der afholdt møde mellem Naturstyrelsen og afdelingerne A, B og C samt Kolonihaveforbundet fredag den 10. maj.

På mødet fremlagde Naturstyrelsen i grove træk to mulige løsningsforslag vedrørende kloakering af haverne.

Det ene forslag indebar, at Naturstyrelsen forestår kloakeringen, men i en meget skrabet version.

Det andet forslag indebar, at foreningerne selv forestår kloakeringen.

Naturstyrelsen har fremlagt en række ulemper og fordele ved begge scenarier.

Foreningerne har i dag den 21. maj afholdt et fællesmøde samt et møde med Kolonihaveforbundet, hvor der blev rejst en række spørgsmål, som er uafklarede.

Foreningerne afventer således afklaring eller belysning af disse spørgsmål således, at der foreligger et oplyst grundlag at arbejde videre på.

 

Møde med Naturstyrelsen den 10. maj

Vi er kaldt til møde med Naturstyrelsen den 10. maj. Her skal vi drøfte kloakeringssituationen.

Vi er naturligvis særligt spændte på om Naturstyrelsen kan og vil overholde den tidsplan, som er blevet stillet os og Rødovre Kommune i udsigt.

Derudover er vi selvfølgelig meget interesserede i om der er styr på de økonomiske aspekter af sagen. 

Umiddelbart efter mødet vil vi offentliggøre udkommet her.

 

Fristforlængelse til 1. juli 2020

Naturstyrelsen har bedt Rødovre Kommune om fristforlængelse til 1. juli 2020 med hensyn til kloakering af Sommerhuskolonien afd. A, B og C.

Af Naturstyrelsens brev til Rødovre Kommune fremgår det, at såfremt Naturstyrelsen skal forestå opgaven vil anlægsarbejdet blive forsøgt henlagt til perioden fra 1. oktober 2019 til 1. juli 2020.

På et møde i Teknik- og miljøudvalget den 4. december 2018 har Rødovre Kommune accepteret fristforlængelsen.

 

Se Naturstyrelsens plan for kloakering af vores koloni her

 

Se referatet fra mødet i Teknik- og miljøudvalget den 4. december 2018 her

 

Kloakering

Kloakeringsnyt

Nedenstående er modtaget lørdag den 14. april:

"Naturstyrelsen har bedt om fristudsættelse og er i gang med at undersøge, hvad det vil koste for foreningerne, hvis jordejer finansierer kloakeringen som 30-årige ”lån”.

Umiddelbart mener Naturstyrelsen ikke, at det bliver billigere og hurtigere for foreningerne, og de opfordrer derfor foreningerne til at undersøge, hvor lav en rente de selv kan opnå ved et banklån. Naturstyrelsen vil gerne bakke foreningerne vedr. banklån på den måde, at de kan indgå i en dialog med bankerne, hvis bankerne har brug for at jordejer står bag foreningerne". 

Set i lyset af de meget uheldige eksempler på kloakeringsprojekter, som er kørt helt af sporet og som har ødelagt flere havekolonier på alle tænkelige måder - herunder økonomisk - er det mellem afdeling A, B og C aftalt, at vi i fællesskab indkalder Kolonihaveforbundet til møde for en afklaring og en forklaring omkring vores situation, med henblik på et efterfølgende møde med lodsejer (Naturstyrelsen). 

Vore mål er at få vore haveforeninger kloakeret på bedst mulig måde, på bedst mulige vilkår, hurtigt og inden for lovgivningens rammer UDEN at ødelægge foreningerne.

Forbundet har meldt tilbage, at man ønsker Naturstyrelsen inddraget allerede på første møde, hvilket vi finder ganske fornuftigt set i lyset af det tidsmæssige perspektiv og det faktum at Naturstyrelsen befinder sig i Jylland.